Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 49.950 50.350
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 23,080.00 23,290.00 23,110.00
EUR 25,490.19 26,790.21 25,747.67
JPY 208.50 218.47 210.61
AUD 15,680.36 16,335.22 15,838.75
SGD 16,208.40 16,885.31 16,372.12