Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 55.950 56.400
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 23,060.00 23,270.00 23,090.00
EUR 26,616.00 27,973.45 26,884.85
JPY 214.44 225.61 216.61
AUD 16,093.87 16,766.01 16,256.43
SGD 16,608.59 17,302.23 16,776.35

NPL Brochure